Stanovy

Stanovy športového klubu DONLY na Donovaloch

Časť prvá

Úvodné ustanovenia

Klub je dobrovoľné samosprávne združenie osôb bez obmedzenia veku a štátnej príslušnosti člena. Členom môže byť aj právnická osoba.
Je organizačnou základňou chovateľov psov severských plemien, jazdcov so psími záprahmi, podporovateľov a záujemcov o tento druh športu, ale aj o inú športovú činnosť a turistiku.
Klub je právnickou osobou podľa § 2 ods. 3 zák. čo. 83/90 Zb. o združovaní občanov.

Časť druhá

Článok I.
Názov a sídlo klubu

Názov klubu: DONLY Športový klub
Oficiálna skratka: DONLY ŠK
Sídlo klubu: Penzión Slniečko, 976 39 Donovaly č. 23

Článok II.
Členstvo v klube, práva a povinnosti člena

1. Členom klubu môže byť každý, kto sa dobrovoľne prihlási a zaplatí členský príspevok alebo jeho pomernú časť. Člen klubu, ktorý aktívne preteká, nemôže byť súčasne členom iného klubu s podobným zameraním a je povinný reprezentovať DONLY klub, pokiaľ sa nedohodne inak.
2. Členstvo v klube zanikne úmrtím člena alebo zánikom právnickej osoby, dobrovoľným vystúpením, vyškrtnutím pre nezaplatenie členského príspevku alebo vylúčením.
3. Člen klubu je oprávnený najmä:
a) zúčastňovať sa všetkých akcií a podujatí klubu a požívať všetky výhody člena klubu,
b) zúčastňovať sa členskej schôdze osobne alebo prostredníctvom svojho zástupcu,
c) podávať návrhy a pripomienky, požadovať vysvetlenia,
d) hlasovaním sa podieľať na rozhodovaní klubu, voliť jeho orgány, pokiaľ dosiahol vek 15 rokov,
e) byť volený do orgánov klubu, pokiaľ dosiahol vek 18 rokov,
4. Člen klubu je povinný:
a) dodržiavať tieto stanovy a ostatné vnútorné predpisy klubu,
b) chrániť oprávnené záujmy klubu a jeho majetok,
c) platiť členský príspevok na činnosť klubu,
d) svojím vystupovaním, športovou a inou činnosťou klub riadne reprezentovať, preukazovať zodpovedný prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia a ochrane zvierat, dodržiavať športovú česť, vzťahy vzájomného priateľstva a spolupráce vo vnútri klubu i navonok a žiadnym spôsobom nepripustiť poškodenie dobrého mena klubu, jeho orgánov alebo ostatných členov.

Časť tretia

Článok III.
Vnútorná organizácia klubu

1. Orgány klubu sú:
a) členská schôdza,
b) predsedníctvo,
c) revízna a kontrolná komisia,
d) športovo-technická komisia.
2. Členská schôdza alebo predsedníctvo zriaďuje aj iné orgány na zabezpečenie úloh klubu, napr. odborné sekcie, stále alebo dočasné komisie, výbory a pod.

Článok IV.
Členská schôdza klubu

1. Najvyšším orgánom klubu je členská schôdza. Právo účasti na členskej schôdzi má každý člen klubu.
2. Členskú schôdzu zvoláva predsedníctvo klubu spravidla raz za rok. Predsedníctvo je povinné zvolať členskú schôdzu vždy, ak o to písomne požiada aspoň jedna tretina členov, alebo RKK a to najneskôr do 2 mesiacov od doručenia žiadosti.
3. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Každý člen klubu má jeden hlas. Fyzická osoba mladšia ako 15 rokov nehlasuje. Ak nie je nadpolovičná väčšina členov s hlasovacím právom prítomná, môže predsedníctvo zvolať náhradnú členskú schôdzu s tým istým programom najskôr o jednu hodinu neskoršie, ako bol pôvodný termín. Náhradná členská schôdza je uznášaniaschopná bez ohľadu na počet prítomných. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, pokiaľ tieto stanovy nestanovia inak. Podrobnejšie upraví tieto otázky rokovací a volebný poriadok.
4. Členskej schôdzi prislúcha najmä:
a) voliť a odvolávať členov orgánov klubu,
b) schvaľovať organizačnú štruktúru klubu a jej základné vnútorné predpisy, ako sú stanovy, organizačný, disciplinárny a prestupový poriadok klubu, rokovací a volebný poriadok členskej schôdze a pravidlá pre platenie členských príspevkov na činnosť klubu,
c) schvaľovať pravidlá pre vyplácanie odmien pracovníkov, náhrad za stratu času stráveného výkonom funkcií v orgánoch klubu a materiálnej pomoci jazdcom alebo chovateľom,
d) prerokúvať a schvaľovať správy o činnosti klubu,
e) meniť alebo rušiť rozhodnutia predsedníctva,
f) rozhodovať o ďalších veciach, ktoré si vyhradí.

Článok V.
Predsedníctvo klubu

1. Predsedníctvo je najvyšším orgánom klubu v období medzi členskými schôdzami. Volí ho členská schôdza z členov klubu na obdobie troch rokov.
2. Predsedníctvo má najmenej 3 členov.
3. Zasadanie predsedníctva zvoláva predseda podľa potreby, najmenej 6-krát ročne. Povinný je ho zvolať, keď o to požiada Revízna a kontrolná komisia.
4. Predsedníctvo plní úlohy uložené mu členskou schôdzou. Okrem toho:
a) schvaľuje neodkladné opatrenia vykonané predsedom klubu medzi zasadaniami predsedníctva,
b) zabezpečuje činnosť orgánov klubu,
c) vyvára odborné sekcie, komisie, výbory a iné orgány a menuje a odvoláva ich členov,
d) zabezpečuje vzťahy klubu navonok,
e) schvaľuje svoj rokovací poriadok,
f) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam ŠTK,
g) predkladá správu o svojej činnosti členskej schôdzi,
h) vykonáva všetky ostatné činnosti a rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach, ktoré nie sú rozhodnutím členskej schôdze, stanovami alebo iným vnútorným predpisom vyhradené inému orgánu klubu.
5. Predsedníctvo volí zo svojich členov:
a) predsedu, ktorý zastupuje klub navonok a koná v jeho mene vo všetkých veciach. Predseda klubu robí neodkladné opatrenia a rozhodnutia v dobe medzi zasadaniami predsedníctva a riadi hospodára klubu,
b) jedného alebo viacerých podpredsedov klubu, ktorí jednotlivo v postupnosti zastupujú predsedu v dobe jeho neprítomnosti alebo zaneprázdnenosti.

Článok VI.
Revízna a kontrolná komisia

1. RKK je kontrolným orgánom klubu. Kontroluje dodržiavanie stanov a ostatných vnútorných predpisov klubu a jeho hospodárenie. Svoju činnosť vykonáva v súlade s vnútornými predpismi klubu.
2. RKK má 3 členov volených členskou schôdzou z členov klubu.
3. Členom RKK nemôže byť člen predsedníctva alebo ŠTK.
4. RKK volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu, ktorý zastupuje predsedu v dobe jeho neprítomnosti alebo zaneprázdnenosti. Predseda RKK zvoláva jej schôdze podľa potreby, najmenej štyrikrát ročne.
5. Kontrolné nálezy a iné písomnosti dozornej rady podpisuje predseda a ďalší členovia, ktorí sa kontroly zúčastnili. Správu o svojej činnosti predkladá členskej schôdzi.
6. Predsedovi alebo inému poverenému členovi RKK nemôže predsedníctvo klubu odmietnuť účasť na zasadaní predsedníctva s hlasom poradným.
7. RKK schvaľuje svoj rokovací poriadok.

Článok VII.
Športovo-technická komisia

1. ŠTK je orgánom klubu, ktorý na návrh predsedníctva alebo RKK prerokúva porušenia stanov a ostatných vnútorných predpisov klubu a rozhoduje o postihu za ich porušenie.
2. ŠTK má najmenej troch členov volených členskou schôdzou z členov klubu.
3. Členom ŠTK nemôže byť člen predsedníctva alebo RKK.
4. ŠTK volí zo svojich členov svojho predsedu a podpredsedu, ktorý zastupuje predsedu v dobe jeho neprítomnosti alebo zaneprázdnenosti. Predseda zvoláva jej schôdze podľa potreby, najmenej 2x ročne.
5. ŠTK schvaľuje svoj rokovací poriadok.

Časť štvrtá

Článok VIII.
Hospodárenie klubu

1. Klub samostatne hospodári so svojím majetkom, ktorého zdrojom sú najmä:
a) príspevky členov klubu,
b) dary, sponzorské príspevky a poplatky za reklamu od fyzických a právnických osôb,
c) štátne a medzinárodné dotácie.
2. Klub hospodári na základe rozpočtu schváleného členskou schôdzou na návrh predsedníctva.
3. Do dvoch mesiacov po skončení kalendárneho roka vypracuje predsedníctvo účtovnú závierku, ktorú predkladá na schválenie členskej schôdzi.
???
1. Klub sa zriaďuje na neurčitú dobu.
2. O zrušení alebo rozdelení klubu rozhoduje členská schôdza dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov, pokiaľ zákon toto právo neposkytne aj príslušnému ústrednému orgánu alebo súdu.
3. Orgán, ktorý rozhodol o zrušení alebo rozdelení klubu zároveň rozhodne o prechode práv, záväzkov a majetku klubu.
4. K platnosti týchto stanov, ich zmien a doplnkov sa vyžaduje ich schválenie dvojtretinovou väčšinou hlasov členov prítomných na členskej schôdzi.
???

DODATOK č. 1
k stanovám Športového klubu „DONLY ŠK“

Na mimoriadnej členskej schôdzi, ktorá sa uskutočnila na Donovaloch dňa 10. 12. 2000, bol schválený návrh predsedníctva DONLY ŠK na doplnenie stanov o možnosť rozšírenia hospodárenia klubu na vykonávanie podnikateľskej činnosti súvisiacej so zabezpečovaním a organizáciou športovo-technických činností a podujatí klubu nasledovne:
1. Doplňuje sa časť tretia, článok V. ods. 5 a mení sa nasledovne:
písm. a)
Predsedu, ktorý zastupuje klub navonok, v spolupráci s podpredsedom (pokiaľ je ustanovený) obstaráva bežné záležitosti klubu, zastupuje klub vo vzťahu k tretím osobám. Podpisovanie za klub vykonáva tak, že k názvu klubu pripojí svoj podpis. Pri zmluvných vzťahoch a písomnostiach hospodárskeho charakteru prebieha podpisovanie tak, že takúto dokumentáciu podpisuje okrem predsedu aj podpredseda.
písm. b)
zostáva nezmenené

2. Doplňuje sa časť štvrtá, článok VIII. stanov o:
Ods. 3)
Klub môže vykonávať hospodársku činnosť súvisiacu so zabezpečovaním predmetu a účelu samosprávneho združenia, ktorá zodpovedá možnostiam komerčného využitia majetku klubu a napomáha ďalšiemu rozvoju a skvalitňovaniu záujmovej činnosti členov klubu. Činnosť podnikateľského charakteru bude vykonávať za dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov v súlade s podmienkami živnostenského zákona (č. 455/91 Zb.) v znení neskorších predpisov.

Doterajší ods. 3 sa označí ako ods. 4 toho istého článku.

Znenie ostatných článkov zostáva nezmenené

Donovaly 28. 05. 2001

Pavel Toma, predseda DONLY ŠK
Miroslav Daňo, podpredseda DONLY ŠK

Comments are closed.